Hoitotuki

Tiedoksi

Tiedote 27.10.2017

Konsernin tasolla on otettu käyttöön työhönpaluun nopeuttamista tukeva järjestelmä,
jossa työnantaja tukee henkilön hoitoonpääsyä rahallisesti aina 5000 euroon asti.
Tällaisen hoitotuen piiriin pääseminen edellyttää, että korvattavat toimenpiteet nopeuttavat
olennaisesti henkilön työhönpaluuta, jolloin siitä on merkittävää hyötyä molemmille osapuolille.
Näiden tukiasioiden tiimoilta yhteyttä voi ottaa työterveyshuoltoon. Lisätietoa asiasta löytyy päävalikossa olevan Hoitotuki linkin alta!

Eero Vekkeli pääluottamusmies
Pertti Hirvinen työsuojeluvaltuutettu

Työhönpaluun nopeuttaminen ja työnantajan tukemat hoitotoimenpiteet

Työnantaja voi omalla päätöksellään ja työntekijän suostumuksella tukea henkilön nopeaa hoitoon pääsyä ja tarvittavaa sairauden hoitoa osallistumalla kustannuksiin sellaisissa tilanteissa, joissa etukäteen määriteltävillä hoitotoimenpiteillä voidaan olennaisesti nopeuttaa henkilön työkyvyn palautumista ja työhönpaluuta. Työnantaja voi omalla päätöksellään kustantaa kaikki tai osan välittömistä hoitotoimenpiteistä ja niihin liittyvistä kustannuksista sekä työntekijälle luontaiseduksi katsottavista hoitokustannuksista kohdistuvat verot. Muista kustannuksista vastaa työntekijä itse (mm. matkat ja lääkkeet yms.)
Jokainen tukipäätös on erillinen ja siihen vaikuttavat seuraavat seikat.
– työterveyslääkärin arvio hoidon tarpeesta ja lääketieteellinen arvio hoitomahdollisuuksista sekä hoidon vaikutuksesta työkyvyn palautumiseen ja työhönpaluuseen.
– tarvittaessa erikoislääkärin arvio hoidon tarpeesta ja lääketieteellinen arvio hoitomahdollisuuksista sekä hoidon vaikutuksesta työkyvyn palautumiseen ja työhönpaluuseen.
– työkyvyn pysyvä tai pitkäaikainen menettämisen uhka ja sen välttäminen
– nopeuttaako tuettava hoitotoimenpide olennaisesti työkyvyn palautumista ja työhönpaluuta ja arvioitu sairauspoissaolo hoitotoimenpiteen jälkeen
– julkisen terveydenhuollon palvelun jonotusaika ja siitä johtuva ennuste työstä poissaolosta.
– saako työntekijä muuta tukea hoitokustannuksiin
– jokaista erillistä tukipäätöstä varten pyydetään hoitolaitokselta kustannusarvio etukäteen määritetystä ja sovitusta hoitotoimenpiteestä, jonka perusteella työnantaja tekee päätöksen tuen suuruudesta.
– yhteen hoitotoimenpiteeseen liittyvä työnantajan kustantama osuus on pääsääntöisesti enintään 5000€

Työnantaja voi omalla päätöksellään kustantaa kokonaan tai osittain yksityissairaalaleikkaukset, erikoislääkärikonsultaatiot ja erityiskuntoutuksen, jos lääketieteellisin perustein on arvioitu toimenpiteiden olennaisesti nopeuttavan työkyvyn palautumista ja työhönpaluuta.